3. Základní škola Holešov - dokumenty školy
3. Základní škola Holešov
Dokumenty školy Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program je učební dokument, který si vytváří každá základní škola, aby realizovala požadavky Rámcového vzdělávacího programu (RVP) pro daný obor vzdělávání. Je zakotven v zákoně č. 561/2004 Sb. - Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v § 3 a § 5.
Naše škola má vytvořený školní vzdělávací program s názvem Cesta za poznáním.

Stručná profilace naší školy
- výuka jazyka anglického od 1. ročníku s přímou návazností v dalších ročnících
- třída s rozšířenou výukou anglického jazyka (od školního roku 2017/2018)
- výuka plavání od 1. do 9. ročníku
- nepovinné předměty – individuální logopedická péče, sborový zpěv, sportovní hry, cvičení z matematiky a jazyka českého, náprava specifických poruch učení
- nabídka dalších cizích jazyků od 8. ročníku – jazyk německý nebo ruský
- přírodopisné, zeměpisné a dějepisné exkurze – 6.- 9. ročník
- lyžařský výcvik – 7. ročník

Školní vzdělávací program "Cesta za poznáním" jsme k 1. 9. 2013 aktualizovali dle požadavků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Aktualizace proběhla i ve školním roce 2016/2017, nově upravený Školní vzdělávací program je platný od 1. 9. 2016. Ve školním roce 2017/2018 došlo k úpravě ŠVP v kapitole o zařazení plavání do výuky tělesné výchovy v ZŠ podle nařízení MŠMT.

Celý dokument je pro veřejnost dostupný v aule školy po dobu denního provozu školy – od 6.00 do 17.00.

Školní řád Ředitel 3. Základní školy Holešov v souladu s § 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen Školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, vydává školní řád.
1. Školní řád upravuje
a) podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků, studentů a jejich zákonných zástupců ve škole nebo školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky
b) provoz a vnitřní režim školy nebo školského zařízení
c) podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků nebo studentů a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
d) podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí, žáků a studentů
2. Školní řád obsahuje také pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů.
3. Školní řád zveřejní ředitel na přístupném místě ve škole nebo školském zařízení, prokazatelným způsobem s ním seznámí zaměstnance, žáky a studenty školy nebo školského zařízení a informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých dětí a žáků.

Školní řád na školní rok 2017/2018 ve formátu pdf k prohlédnutí zde.
Celý dokument je pro veřejnost dostupný v aule školy po dobu denního provozu školy – od 6.00 do 17.00.
Minimální preventivní program Minimální preventivní program je konkrétní dokument zaměřený na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností. Je založen na podpoře vlastní aktivity žáků, pestrosti forem preventivní práce se žáky, zapojením celého pedagogického sboru školy a spolupráci se zákonnými zástupci žáků školy.
Školní metodik prevence je iniciátorem, koordinátorem a zpracovatelem MPP. Průběžně vyhodnocuje preventivní strategii školy a vypracovává závěrečnou hodnotící zprávu za příslušný školní rok. Tato zpráva je obvykle součástí výroční zprávy školy.

Minimální preventivní program na školní rok 2017/2018 ve formátu pdf k prohlédnutí zde.
Výroční zpráva V souladu s §10, odst. 3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) je povinností ředitele základní školy zpracovat Výroční zprávu o činnosti školy za předcházející školní rok a zveřejnit ji na přístupném místě ve škole.

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 - zde.

Výroční zpráva za školní rok 2015/2016 - zde.

Výroční zpráva za školní rok 2016/2017 - zde.

Výroční zpráva za předchozí školní rok je veřejnosti dostupná v aule školy po dobu denního provozu školy – od 6.00 do 17.00.
Plán práce na školní rok 2017/2018 Plán práce zpracovává vedení školy na celý nadcházející školní rok. V plánu jsou zahrnuty nejvýznamnější akce školy.

Plán práce na školní rok 2017/20178 ve formátu pdf k prohlédnutí zde.
 
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  Capsa | Zaměstnanecký e-mail |  www.3zshol.cz