3. Základní škola Holešov
Školní zralost Dítě vstupující do prvního ročníku základní školy by mělo být pro školu zralé a připravené. Jen tak zvládne bez velkých obtíží a trápení její nároky a zátěž. Posouzení školní zralosti může být někdy složité, v takových případech naslouchejte paní učitelce z mateřské školy, případně se obraťte na pedagogicko-psychologickou poradnu.

Pro vaše dítě bude vstup do první třídy úspěšný a snadnější, pokud budete vědět, jak má být správně připraveno. Dítě by mělo být zralé FYZICKY, SOCIÁLNĚ a ROZUMOVĚ. O jednotlivých oblastech se dočtete v přiloženém dokumentu.

FYZICKÁ ZRALOST ŠKOLÁKA V tomto věku je vzrůst velice individuální, přesto velmi důležitý. Dítě dozrává pro školní docházku přibližně v 6 letech a 4 měsících. V tomto období dochází k proměnám tělesné stavby, k ověření může sloužit tzv. Filipínská míra (dosáhne rukou přes hlavu na protější ucho). Zvažte, zda dítě není příliš fyzicky nezralé, malé vzrůstem i příliš slabé váhou. Samozřejmostí je zohlednění genetických předpokladů. Dalším z ukazatelů fyzické zralosti je i počátek výměny chrupu.
SOCIÁLNÍ ZRALOST Dítě se stává na rodičích méně závislé, zvládne bez problémů odloučit se na část dne od rodičů. Místo rodičů zvládá přijmout autoritu učitele, zvládá komunikovat s vrstevníky. Dokáže odložit své přání a nevyžaduje neustálou pozornost dospělého. Zvládá samostatně řešit nastalou situaci – problém (např. požádá dospělého o pomoc, pozná si své věci). Dítě by nemělo na nezdar reagovat neadekvátním pláčem, výbuchem, vztekem. Svá přání, potřeby a chování by mělo umět regulovat.
ROZUMOVÁ ZRALOST Pokud dítě dochází pravidelně do MŠ, je po rozumové stránce připravováno cíleně a pravidelně v rámci činností ve školce. Na rodičích je tyto vědomosti prohlubovat, upevňovat a případně rozšiřovat o další podle zájmu dítěte. Mezi důležité oblasti patří rozvoj sluchu, zraku, paměti a pozornosti. Dítě by mělo být schopné rozlišovat od sebe různé tvary, barvy, mělo by zvládnout poznat první hlásku ve slově, mělo by mít určité početní vědomosti, napočítat do 10. Mělo by zvládat běžnou orientaci na podložce i v prostoru. Kde je vpravo, vlevo, nahoře, dole… Neméně důležitá je řeč, mělo by zvládat výslovnost všech hlásek – tolerance u R,Ř. Pozornost věnujte také grafomotorice, učení se správným návykům při kreslení – správný úchop tužky, sezení s nohama na zemi, pečlivé vykreslování, obtahování čar.
Důležitější než umění odříkat celou abecedu, podepsat všechny členy rodiny a napočítat do 100, je udržení pozornosti, setrvání u činnosti a dokončení zadaného úkolu!
PROJEVY NEZRALOSTI - dítě se zdá velmi neklidné, nesoustředěné nebo naopak utlumené, neaktivní
- dítě těká, přebíhá mezi činnostmi, nedokončí práci – tzv. u ničeho nevydrží
- dítě se není schopno samo odloučit od rodičů
- dalším signálem může být jeho neobratnost, nesamostatnost, přecitlivělost, vzdorovitost
PŘEDČASNÝ NÁSTUP Předčasný nástup (tj. před dovršením 6ti let) by se měl pečlivě zvážit. Během roku dítě udělá velký kus práce a posune se o krok dál. Předejdeme tak jeho přetěžování a následným problémům z něj pramenících.
Důležité je dítě v tomto období chválit i za dílčí úspěchy, všímat si jeho zájmů, věnovat pozornost jeho rozvoji. V žádném případě by se dítě nemělo školou strašit nebo vyhrožovat.
Materiál KPPP Zlín pro práci s předškoláky Krajská pedagogicko-psychologická poradna ve Zlíně vytvořila na pomoc při práci s předškolákem tento materiál. Více informací můžete získat na stránkách Krajské pedagogicko-psychologické poradny ve Zlíně - www.poradnazl.cz.
Jak můžete pomoci svým dětem Materiál pro rozvoj samostatnosti, schopností a dovedností vašeho předškoláka - ke stažení zde.
 
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  www.3zshol.cz