3. Základní škola Holešov
Školní řád Ředitel 3. Základní školy Holešov v souladu s § 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen Školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, vydává školní řád.

1. Školní řád upravuje
a) podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků, studentů a jejich zákonných zástupců ve škole nebo školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky,
b) provoz a vnitřní režim školy nebo školského zařízení,
c) podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků nebo studentů a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí,
d) podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí, žáků a studentů.

2. Školní řád obsahuje také pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů.

3. Školní řád zveřejní ředitel na přístupném místě ve škole nebo školském zařízení, prokazatelným způsobem s ním seznámí zaměstnance, žáky a studenty školy nebo školského zařízení a informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých dětí a žáků.

Mgr. Ivo Junášek, ředitel 3. ZŠ Holešov

Školní řád na školní rok 2019/2020 k prohlédnutí - zde.
 
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  Capsa | Zaměstnanecký e-mail |  www.3zshol.cz