3. Základní škola Holešov
Vnitřní řád školní družiny pro žáky 1. Žák je povinen řádně docházet do školní družiny a dbát všech pokynů paní vychovatelky, neboť zastupuje jeho rodiče, a dbá na svou bezpečnost.
2. Žák dodržuje vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byl seznámen.
3. Žák dokládá své nepřítomnosti v souladu s podmínkami stanoveným školním řádem. Potřebuje-li odejít ze školní družiny dříve, přinese písemnou omluvenku podepsanou zákonným zástupcem.
4. Zákonný zástupce informuje o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech.
5. Žák se ve školní družině chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů pedagogických a provozních pracovníků.
6. Žák chodí vhodně a čistě upraven a oblečen, s ohledem na plánované činnosti. Udržuje prostory školní družiny v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením. Dodržuje zásady osobní hygieny (umývání rukou po použití sociálního zařízení, před jídlem a po něm). Nosí si dostatečné množství tekutin.
7. Žák chrání své zdraví, aby předešel zbytečným úrazům (např. neběhá po chodbě, po schodech, nepoužívá zdraví škodlivých látek).
8. Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka.
9. Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činností v družině. Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v  souvislosti s činností družiny, hlásí bez zbytečného odkladu paní vychovatelce.
10. Žák nenosí do družiny předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob.
11. Žák do školní družiny přichází před vyučováním nebo ihned po vyučování.
12. Žák do třídy nevstupuje sám, ale jen za přítomnosti paní vychovatelky.
13. Hry zapůjčené paní vychovatelkou vrací žák poskládané a v pořádku paní vychovatelce.
14. Všechny věci má žák označené, podepsané.
15. Žák hlásí každé opuštění oddělení paní vychovatelce (WC, šatna, třída).

Tento řád nabývá platnosti 3. 9. 2018.
S tímto řádem byli žáci seznámeni 3. 9. 2018.

Alena Krejčí, vedoucí vychovatelka
Mgr. Ivo Junášek, ředitel 3. ZŠ Holešov
 
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  Capsa | Zaměstnanecký e-mail |  www.3zshol.cz