3. Základní škola Holešov
Školní poradenské pracoviště Poradenství k vhodnosti dalšího vzdělávání na víceletém gymnáziu Vážení rodiče, pokud váháte, zda je pro Vaše dítě přechod na víceleté gymnázium správnou volbou, nabízí školní poradenské pracoviště pro žáky 5., popř. 7. tříd pedagogicko-psychologické poradenství. Vyšetření přihlášených žáků v délce zhruba 2,5 až 3 hodiny proběhnou v týdnu od 18. do 22. 12., výstupy z vyšetření budou individuálně ústně konzultovány se zákonnými zástupci v průběhu měsíce ledna. V případě zájmu prosím kontaktujte do 15. 12. 2017 školní psycholožku PhDr. D. Frycovou: frycova@3zshol.cz , tel.: 573503145 – uveďte jméno žáka, třídu a kontakt na rodiče. O přesném termínu vyšetření budou rodiče informováni.

Nabídka psychologického vyšetření pro žáky 9. tříd Pro žáky 9. tříd naší školy, kteří dosud nejsou rozhodnuti kam směřovat své další středoškolské vzdělávání, nabízíme psychologické vyšetření zaměřené na volbu povolání. Vyšetření proběhnou skupinovou formou v délce zhruba 2 a půl až 3 hodiny v týdnu od 18. do 22. 12. 2017, výstupy z vyšetření budou individuálně ústně konzultovány s  konkrétními žáky a jejich zákonnými zástupci v průběhu měsíce ledna. V případě zájmu prosím kontaktujte do 8. 12. 2017 školní psycholožku PhDr. D. Frycovou - e.mail: frycova@3zshol.cz – uveďte jméno žáka, třídu a kontakt na rodiče. O přesném termínu vyšetření budou rodiče informováni.

Školní preventivní tým ve školním roce 2017/2018 pracuje v tomto složení:
(konzultace je možné domluvit na uvedených kontaktech telefonicky nebo e-mailem)

VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ:
Mgr. Kateřina Nedbalová – nedbalova@3zshol.cz, tel: 573 503 144
Ve škole zajišťuje:
- koordinaci preventivního týmu
- evidenci a sledování žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními
- metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům při sestavování PLPP, IVP
- práci s nadanými žáky
- pomáhá při řešení konfliktních situací ve škole (rodiče – učitel, učitel – žák, žák – žák)
- spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními a dalšími institucemi ve prospěch žáka s podpůrným opatřením

KARIÉRNÍ PORADCE:
Mgr. Jitka Pavelcová – pavelcova@3zshol.cz, tel: 573 503 149
Zajišťuje:
- pomoc s profesní a studijní orientací – výběr střední školy
- konzultace s rodiči vycházejících žáků – kariérové poradenství
- spolupráci se středními školami – Burza středních škol

METODIK PRIMÁRNÍ PREVENCE:
Mgr. Tereza Zalabáková – zalabakova@3zshol.cz tel: 573 503 147
Ve škole má na starosti:
- tvorbu a kontrolu realizace minimálního preventivního programu školy
- spolupráci s třídními učiteli a pedagogy při řešení problémových situací
- návrh řešení a opatření u žáků s problémovým chováním – spolupráce s rodiči, učiteli, výchovnou poradkyní, školním psychologem, institucemi
- organizaci náplně adaptačního kurzu šestého ročníku
- koordinaci a vedení databáze spolupracovníků preventivních akcí a besed (poradny, Policie ČR, ČČK, Hasiči, střediska výchovné péče a další instituce)
- organizace besed a přednášek pro žáky
- prezentaci výsledků preventivní práce školy

SPECIÁLNÍ PEDAGOG:
Mgr. Pavlína Kapavíková – kapavikova@3zshol.cz, tel: 573 503 145
Provádí:
- diagnostiku speciálních vzdělávacích potřeb žáků
- pomáhá vytvářet a zlepšit podmínky pro úspěšnou integraci žáků se SVP
- spolupracuje na tvorbě plánu pedagogické podpory nebo individuálního vzdělávacího plánu
- koordinuje a metodicky vede asistenty pedagoga
- metodické činnosti pro pedagogické pracovníky – specifika výuky, návrh metod a forem práce se žáky – jejich zavádění do výuky
- úpravy školního prostředí – zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů, instruktáž k jejich využití

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG:
PhDr. Dagmar Frycová – frycova@3zshol.cz, tel: 573 503 145
Má na starosti:
- diagnostiku sociálního klimatu v třídních kolektivech a chování žáků
- pracuje na nápravě narušených vztahů v třídním kolektivu
- vytváří diagnostiku a poskytuje konzultace pro žáky, pedagogy a rodiče ve škole nebo mimo školu
- pomoc při nácviku studijních dovedností žákům – techniky a hygiena učení
- pomoc při nácviku zvládání zátěžových situací (sebeovládání, usměrňování vlastní impulzivity a agrese, odolávání nátlaku, provokacím)
- preventivní programy pro třídy za účelem navázání a upevnění pozitivních vztahů a zvládání asertivního jednání
- realizaci anket a dotazníků ve škole
- poradenství rodičům při vyhledávání kontaktu na externího dětského psychologa a logopeda
- spolupracuje se zdravotnickými a jinými organizacemi mimo školní zařízení
 
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  Capsa | Zaměstnanecký e-mail |  www.3zshol.cz