3. Základní škola Holešov
Inkluzivní škola Inkluze znamená vytvoření takového prostředí ve třídě, které vítá a oceňuje odlišnosti. Popírá vylučování některých lidí ze společnosti, jakékoliv předsudky a diskriminaci. Úkolem naší školy je vybudovat společenství pečující o všechny a otevřené všem, prostředí, kde děti se speciálními vzdělávacími potřebami nejsou jiné.

Inkluze je cíl i metoda, jejíž pomocí vytvářejí učitelé ve třídě společenství, která si váží spolužáků s postižením a pomáhá jim, aby se cítili jistě a aby věděli, že je ostatní přijímají. Každý člověk získává tím, když se naučí lépe porozumět druhým a váží si jich.

Dítě má právo navštěvovat běžnou základní školu, a to nejlépe od první třídy, v místě bydliště. Škola, která je na to patřičně připravena, zařazuje do běžné školy všechny děti. V jedné třídě se tak mohou vzdělávat děti nadané, děti cizinců, děti zdravotně postižené, děti jiného etnika i většinové společnosti. Toto různorodé složení považuje inkluzivní vzdělávání za přínos pro všechny žáky.

Naše škola se stará o děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Nadaní žáci mohou svůj talent rozvíjet nejen ve vyučování, ale také v nepovinných předmětech a zájmových kroužcích. Dětem, které potřebují pomoc, je k dispozici asistent pedagoga a také nepovinný předmět Náprava specifických poruch učení. Pro tělesně postižené žáky využíváme schodolez a kompenzační pomůcky, které jim v pohybu po škole pomáhají.

Spolupráce s CPIV v Olomouci nám pomáhá při získávání nových pomůcek. Vybraní žáci se účastnili projektu „Moderní terapie - úspěchy ve škole“. Do projektu byli zapojeni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří 2x týdně „trénovali“ na EEG Biofeetbacku.

EEG Biofeetback může pomoci dětem - ADHD, ADD, dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie, vady řeči, porucha pozornosti a chování, enuréza, tiky, epilepsie, stavy po dětské mozkové obrně, ale i dospělým - úzkostné stavy, deprese, migrény, poruchy spánku, poruchy paměti, posttraumatické stavy, poruchy soustředění, poruchy paměti, stresové stavy, poruchy spánku.

 
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  www.3zshol.cz