3. Základní škola Holešov
Pro žáky - menu  
INFORMACE K VOLBĚ POVOLÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 ZMĚNY TERMÍNŮ PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Jednotná přijímací zkouška:
čtyřleté obory vzdělání:
1. termín: pondělí 3. května 2021
2. termín: úterý 4. května 2021

obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
1. termín: středa 5. května 2021
2. termín: čtvrtek 6. května 2021

Náhradní termíny přijímacích zkoušek v případě neúčasti omluvené do 3 dnů z vážných důvodů jsou stanoveny na 2. 6. a 3. 6.2021.

Zápisový lístek obdrží zákonný zástupce nejpozději do 30. dubna.

Ostatní informace z tohoto textu zůstávají dále v platnosti.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 - aktuální situace k 8. 1. 2021 Každoročně jsme k problematice podávání přihlášek a k průběhu přijímacího řízení pořádali schůzku pro rodiče i pro žáky. Letos se tato schůzka nemůže uskutečnit. Všichni rodiče vycházejících žáků obdrželi následující informace prostřednictvím systému EduPage.

V souvislosti s nepředvídatelným vývojem letošní epidemie koronaviru a v souladu s protiepidemickými opatřeními bylo přijímací řízení na střední školy ve školním roce 2020/2021 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy organizačně upraveno. Podrobné informace naleznete na https://www.msmt.cz/file/54092/ nebo https://www.infoabsolvent.cz/Rady/Clanek/7-0-53

1. INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ na střední školy ve školním roce 2020/2021 
Informace o středních školách ve Zlínském kraji najdete v brožuře - Atlas školství (každý žák 9. ročníku obdržel ve škole) nebo ostatní kraje najdete na webových stránkách  www.atlasskolstvi.cz
Přihlášky vyplňujeme ve škole na základě vámi vyplněných předběžných informací. (dotazník k vyplnění dostanou žáci koncem ledna od kariérní poradkyně)

Kritéria přijímacího řízení vyhlásí ředitelé SŠ nejpozději do 31.1.2021!!!
  V letošním školním roce 2020/2021 bude mít ředitel střední školy možnost rozhodnout, zda se v případě jeho školy bude konat v rámci přijímacího řízení jednotná přijímací zkouška nebo školní přijímací zkouška, či od obou zkoušek ustoupí!!! Jednotná přijímací zkouška je z matematiky a českého jazyka pouze u maturitních oborů. (kromě uměleckých škol a konzervatoří - zde se nekoná).  Přípravou testů je pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání CERMAT. (na učební obory se přijímací zkouška nekoná!)

Žáci mohou pro první kolo přijímacího řízení podávat max. 2 přihlášky!!
V letošním školním roce mohou žáci vykonat 2x přijímací zkoušku na SŠ (4 leté obory):
1. termín je 12. 4. 2021 (pondělí) a 2. termín je 13. 4. 2021 (úterý).
Náhradní termíny přijímacích zkoušek v případě neúčasti omluvené do 3 dnů z vážných důvodů jsou stanoveny na 12.5. a 13.5.2021.
1. termín je 3. 5. 2021 (pondělí) a 2. termín je 4. 5. 2021 (úterý).
Náhradní termíny přijímacích zkoušek v případě neúčasti omluvené do 3 dnů z vážných důvodů jsou stanoveny na 2.6. a 3.6.2021.

Na přihlášky se zapisují obě školy, na které se žák hlásí. Na obou přihláškách musí být zachováno stejné pořadí škol!!! (Škola, která je na prvním místě, je školou, kde žák vykoná přijímací zkoušku v 1. termínu a škola, která je na druhém místě, je školou, kde žák vykoná přijímací zkoušku ve 2. termínu).
Pořadí škol NEROZHODUJE o tom, které škole dává žák přednost! 
Vysvědčení za 2. pololetí šk. r. 2019/2020 nebude zahrnuto do kritérií pro přijetí ke studiu na střední škole.

Zákonný zástupce odesílá (doporučeně) vyplněné přihlášky pro první kolo přijímacího řízení přímo řediteli střední školy do 1.března 2021.

Pozvánku k přijímací zkoušce pro první kolo přijímacího řízení zasílá ředitel SŠ asi 14 dní před termínem konání přijímací zkoušky.

!!!!!!!!!Do 8.3.2021 může ředitel SŠ rozhodnout o nekonání jednotné přijímací zkoušky, pokud počet podaných přihlášek nepřevyšuje předpokládaný počet přijímaných uchazečů a oznámí to uchazečům.

Přijetí nebo nepřijetí žáka
Ředitel SŠ zveřejní výsledky přijímacích zkoušek - seznam přijatých uchazečů - až kolem 26. 4. 2021. Seznam přijatých žáků bude zveřejněn na webových stránkách střední školy či nástěnce ve SŠ po dobu 15 dnů. Tím je oznámení o přijetí bráno za oznámené! Žáci se budou hledat podle přidělených registračních čísel v konkrétní škole.
Rozhodnutí o nepřijetí obdrží žák písemně. (zákonný zástupce si jej musí vyzvednout na poště do 5 pracovních dnů).
V dalších kolech přijímacího řízení se již jednotné testy konat nebudou. V dalších kolech přijímacího řízení může žák podat libovolný počet přihlášek na SŠ.

Zápisový lístek
Nejpozději do 15. března 2021 30. dubna 2021  obdrží zákonný zástupce žáka na své základní škole tzv. ZÁPISOVÝ LÍSTEK(pouze jeden) , který musí do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o přijetí poslat na školu, kterou si žák vybere ke studiu (odevzdá ho na tu školu, kde je přijat a kde se rozhodl od září studovat). Odevzdat zápisový lístek může pouze jednou, vyjma přijetí na odvolání a vyjma přijetí na obor s talentovou zkouškou.

Odvolání
Nebude-li žák na vybranou střední školu přijat, avšak splní kritéria přijímacího řízení, může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

V případě dotazů kontaktujte kariérní poradkyni Mgr. Jitku Pavelcovou prostřednictvím EduPage, tel. 573 503 149 nebo mailem pavelcova@3zshol.cz. KONZULTACE - Konzultace s kariérní poradkyní: kdykoliv po telefonické domluvě
- Možnost využití poradenské služby Informačního a poradenského střediska pro volbu povolání Úřadu práce v Kroměříži (objednávka telefonicky - 950 130 334 - Mgr. M. Hrdinová), leták ÚP zde , kontakty zde
- Nabídka ověření profesní orientace v pedagogicko – psychologické poradně
VYHLEDÁVÁNÍ ŠKOL - V listopadu žáci obdrží příručku o školách ve Zlínském kraji.
- Důležité informace naleznete také na internetu:
www.atlasskolstvi.cz, www.infoabsolvent.cz, www.zkola.cz, www.burzaskol.cz, www.uiv.cz, www.portal.mpsv.cz/sz/obcane/skoly, www.cermat.cz
- Využívejte možnosti navštívit střední školy osobně – "DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ"
PŘIHLÁŠKY - Žák má právo podávat 2 přihlášky pro první kolo přijímacího řízení (platí pro 5., 7. i 9. ročník).
- Přihlášky žákům vyplňujeme ve škole na základě předloženého potvrzení rodičů o zvolených školách.
- Součástí přihlášky může být potvrzení pediatra nebo pedagogicko-psychologické poradny.
- Přihlášky na střední školy odevzdává zákonný zástupce žáka do daného termínu.
- Spolu s přihláškou obdrží žák pouze 1 zápisový lístek (tímto lístkem bude potvrzen nástup pouze na tu střední školu, ve které bude dále uchazeč vzdělávat).

Termíny odevzdání přihlášek:
Do 30. 11. 2020 na obory SŠ s talentovou zkouškou
Do 1. 3. 2021 na ostatní obory SŠ
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 Přijímací zkoušky proběhnou do všech maturitních oborů vč. Gymnázia se sportovní přípravou formou jednotné zkoušky s  využitím centrálně zadávaných jednotných testů. Jednotné zkoušky se netýkají oborů s talentovou zkouškou, konzervatoře a zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou.
Termíny jednotné zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do stanovených oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou ve všech formách vzdělávání stanoví MŠMT.

Termíny přijímacích zkoušek:
Leden 2021 pro obory s talentovou zkouškou

Jednotná přijímací zkouška:
čtyřleté obory vzdělání:
1. termín: pondělí 12. dubna 2021 3. května 2021
2. termín: úterý 13. dubna 2021 4. května 2021

obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
1. termín: středa 14. dubna 2021 5. května 2021
2. termín: čtvrtek 15. dubna 2021 6. května 2021

- Na webových stránkách středních škol budou do konce ledna uvedeny termíny přijímacího řízení, kritéria u přijímacích zkoušek, předpokládaný počet přijímaných uchazečů.
- 14 dní před termínem přijímací zkoušky dostane uchazeč pozvánku, ve které budou uvedeny veškeré náležitosti související s přijímací zkouškou.
- Uchazeči, kteří se pro vážné důvody k přijímací zkoušce v určeném termínu nedostaví (nemoc), musí svoji neúčast písemně omluvit řediteli školy do 3 dnů, aby mohl ředitel příslušné školy uchazeče pozvat k náhradnímu termínu.
  - Výsledky přijímacího řízení u přijatých uchazečů se vyhlašují formou vydání seznamu přijatých uchazečů, rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nevydává. 
- Nepřijatým uchazečům se oznamuje výsledek přijímacího řízení zasláním rozhodnutí písemně.
- Přijatý uchazeč potvrzuje zájem o školu odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy do 10 pracovních dnů (ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů). 
- Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.
  - Případná další kola přijímacího řízení (volná místa) lze najít na www.zkola.cz nebo se obraťte na kariérní poradkyni.
Mgr. Jitka Pavelcová, kariérní poradkyně
 
 
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  www.3zshol.cz