3. Základní škola Holešov
Informace k otevření přípravné třídy v příštím školním roce 2022/2023 3. Základní škola Holešov otevírá pro školní rok 2022/2023 od 1. září 2022 přípravnou třídu.

Přípravná třída je určena
• přednostně dětem s odkladem povinné školní docházky a dále dětem, které dovrší šest let v období od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2022.

Žádosti o přijetí do přípravné třídy včetně doporučení školského poradenského zařízení lze podávat do naplnění kapacity přípravné třídy.

Do přípravné třídy bude přijato minimálně 10 a maximálně 15 dětí.

O přijetí dítěte do přípravné třídy
• rozhoduje ředitel školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení, které zákonný zástupce k žádosti přiloží.
• do přípravné třídy mohou být přihlášeny i děti, které budou po skončení docházky v přípravné třídě plnit povinnou školní docházku v jiné základní škole.
Dítě po ukončení přípravné třídy může pokračovat ve vzdělávání na naší škole, adaptace na školní prostředí je tedy již bez potíží.

Činnosti přípravné třídy z letošního školního roku můžete vidět na webových stránkách naší školy na odkaze Třídy/Přípravná třída.

Postup při žádosti o přijetí:
1. Stáhnout si Žádost o přijetí do přípravné třídy - zde a dokument náležitě vyplnit.
2. Přiložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení.
3. Oba dokumenty odevzdat v kanceláři školy v době od 7:30 hodin do 15:00 hodin.
4. Jestliže ještě zákonní zástupci nemají k dispozici doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení, zašlou žádost bez těchto dokumentů a dodají je ihned, jakmile je z poradny obdrží.

Cílem je
• systematická příprava dětí na zahájení povinného vzdělávání, usnadnění vstupu do 1. třídy a následně tak předcházení budoucím školním neúspěchům

Specifika přípravné třídy
• velkou výhodou je malý počet dětí v kolektivu (10 - 15 dětí), což umožňuje pracovat s žáky individuálně
• děti mají k dispozici veškeré prostory školy
• v rámci vzdělávací činnosti probíhá pouze slovní hodnocení
• dětem je k dispozici stravování v naší školní jídelně, pobyt ve školní družině, která je otevřena v době od 6:00 do 17:00 hodin
• děti se účastní kulturních a sportovních akcí, výletů a dalších aktivit pořádaných školou
• dětem je k dispozici školní psycholog a speciální pedagog
• v malém kolektivu navodíme příjemné prostředí ke hře, individuálnímu rozvoji dětí i vzdělávacím aktivitám
• v případě pokračování vzdělávání na naší škole je adaptace dítěte na školní prostředí bez potíží

Výuka
Přípravná třída bude umístěna na pavilonu C – nad školní jídelnou. Vybavení třídy bude přizpůsobeno věku dětí - školní nábytek, herní a relaxační prvky, koberec.

Děti budou při činnostech využívat materiály pro předškolní výuku, zábavné pracovní sešity, didaktické hry, pomůcky, hračky.

Obsah vzdělávání v přípravné třídě se řídí Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a je součástí našeho školního vzdělávacího programu.

Výuka bude probíhat v blocích, které jsou doplněny vycházkami, účastí na školních akcích i mimoškolních aktivitách.

Délka pobytu se časově shoduje s organizací v 1. třídách, tedy po dobu školního roku od 7:55 do 11:40 hodin. (včetně dopolední vycházky)

Děti mohou navštěvovat školní jídelnu a školní družinu – úhrady za školní stravování a družinu jsou stejné jako pro žáky základní školy.

Provoz školní družiny je ráno od 6:00 hod. do 7:30 hod. a po vyučování od 11:40 hod. do 17:00 hod.

 
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |