3. Základní škola Holešov
Zapojení do projektů Naše škola je zapojená do mnoha projektů. Společnou prací všech pedagogických pracovníků se v rámci práce na projektech podařilo získat pro naši školu nemalé množství finančních prostředků. Můžeme tak našim žákům výrazně zlepšit podmínky pro kvalitní vzdělávání.
Místní akční plán vzdělávání IV pro ORP Holešov

Projekt 3.ZŠ Holešov - Šablony I.

Národní plán obnovy - digitalizujeme školu

Národní plán obnovy - doučování žáků ve školním roce 2022/2023
Tisková zpráva ve formátu pdf zde.
Národní plán obnovy - doučování žáků
Tisková zpráva ve formátu pdf zde.
Šablony III - personální podpora a společné vzdělávání žáků
Tisková zpráva ve formátu pdf zde.
Výzva 63   Tisková zpráva ve formátu pdf zde.
IROP - výzva 47
Tisková zpráva ve formátu pdf zde.
IROP - výzva 68 - Projekt Integrovaného regionálního operačního programu,
výzva č. 68 „Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - int. pr. CLLD“

Tisková zpráva ve formátu pdf zde.
EU projekt - výzva 22 – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Tisková zpráva ve formátu pdf zde.
Rodiče vítáni Naše škola se zapojila do projektu Rodiče vítáni.
Smyslem projektu je zlepšit vztahy mezi rodiči a školou, zvýšit a upevnit spolupráci obou stran. Museli jsme splnit základní požadavky – tyto požadavky jsou povinné a škola je musí pro základní úroveň certifikace naplňovat alespoň jedním z uvedených způsobů. I základní požadavky umožňují škole naplňovat je různými způsoby tak, aby byli spokojeni jak rodiče, tak pracovníci školy. Základních kritérií je sedm.
Dále jsme museli splnit volitelné požadavky – kromě základních požadavků musí škola splňovat nejméně další dva, které si sama vybere z volitelných. Volitelných kritérií určených pro ZŠ je sedmnáct.
U některých z požadavků bylo nutné, aby je naše škola plnila již nejméně rok.
Po splnění požadavků škola obdržela certifikát projektu Rodiče vítáni.
Více informací, všechna kritéria certifikace a přehled dalších zapojených škol na webových stránkách projektu Rodiče vítáni.


VÝZVA č. 56 – Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK)
Tisková zpráva ve formátu pdf zde.

Výzva č. 56 je blíže zaměřena na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti, výuku cizích jazyků a podporu výuky matematiky, přírodovědných a technických oborů.
Maximální výška podpory je 1 mil. Kč.

Zahájení realizace projektu: 1. 7. 2015
Ukončení realizace projektu: 31.12. 2015

Škola si může vybrat ze čtyř šablon klíčových aktivit:

1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti
2. Zahraniční jazykový kurz pro učitele
3. Stínování pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí
4. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky
Naše škola se do projektu zapojila a na jazykové vzdělávání získala 996 912,- Kč.

V rámci projektu realizujeme čtenářské dílny a nakoupíme 200 nových knih pro četbu v  6., 7., 8. a 9. ročníku. Na přelomu září a října se 50 žáků s pěti pedagogy zúčastní zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu ve Skotsku a koncem října se budou v zahraničí vzdělávat tři vyučující jazyka anglického.

Mgr. Gabriela Kovářová

Škola podporující zdraví Projekt - škola podporující zdraví
Naše škola je od roku 1993 zapojena do mezinárodního projektu „Škola podporující zdraví“.
Škola podporující zdraví chápe zdraví jako celek, který se vztahuje ke třem základním oblastem života školy: 1. Pohoda prostředí
     -věcného
     -sociálního
     -organizačního
2. Zdravé učení
     -smysluplnost výuky
     -možnost výběru a přiměřenost
     -spoluúčast a spolupráce ve výuce
     -motivující hodnocení žáka
3. Otevřené partnerství
     -škola jako demokratické společenství
     -škola jako vzdělávací středisko obce
Filozofie „zdravých škol“ byla MŠMT převzata do tzv. „Národního programu rozvoje vzdělávání v ČR“ – do Bílé knihy. Dalším důležitým zdrojem, ze kterého tato koncepce čerpá, je dokument „ Zdraví 21“, který se týká výchovy ke zdraví celé populace v naší republice.
Školní vzdělávací program „Cesta za poznáním“ zachovává principy filozofie „Zdravé školy“, které se staly nedílnou součástí běžného života naší školy. Vliv na žáky a učitele se projevuje pozitivními změnami sociálního prostředí a zodpovědnějším způsobem chování ke zdraví.
Cesta za vzděláním je dlouhá, každý z nás si při jejím hledání a naplňování zaslouží pocit bezpečí, přátelství, uznání a sebeúcty. A právě takové podmínky ke vzdělávání ve škole podporující zdraví nabízíme.

Inovace projektu na období 2014-2017 zde.

Mgr. Ivo Junášek, ředitel školy
EU Peníze školám Projekt - EU peníze školám

Naše škola se 1. dubna 2011 zapojila do projektu „EU peníze školám“, který je součástí Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projektovou žádost s názvem Cesta za poznáním jsme zpracovali a po schválení jsme pro školu získali dotaci ve výši 2 401 805,- Kč. Získanou finanční částku jsme využili na zkvalitnění výuky, zlepšení materiálních a vzdělávacích podmínek školy. Projekt jsme ukončili 30. září 2013.
V rámci projektu bylo odučeno 72 dělených hodin v jazyce českém, 72 dělených hodin v matematice a 216 dělených hodin v jazyce anglickém.
Z těchto prostředků byly pro pedagogy hrazeny semináře finanční gramotnosti a metodické semináře jazyka anglického.
Od 1. září 2011 do 31. srpna 2013 pracovala ve škole asistentka pedagoga pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Z těchto prostředků jsme pořídili nové žákovské počítače do učebny informatiky, všechny odborné pracovny 1. a 2. stupně jsme vybavili PC s ozvučením a dataprojektory, interaktivní tabuli jsme nainstalovali také na pavilon C (1. třídy). Podařilo se nám zmodernizovat žákovskou knihovnu a žáci ve výuce mohou využívat nové modely a pomůcky.
Na tvorbě výukových materiálů se podílelo 20 pedagogů. Celkem vytvořili 1 116 materiálů, z toho 540 digitálních učebních materiálů (DUM) pro tyto vzdělávací oblasti:
     -Jazyk český (100 DUM)
     -Jazyk německý (40 DUM)
     -Matematika a její aplikace - Matematika (120 DUM)
     -Matematika a její aplikace - Informatika (60 DUM)
     -Člověk a jeho svět - Prvouka (60 DUM)
     -Člověk a jeho svět - Vlastivěda (20 DUM)
     -Člověk a příroda - Přírodopis (40 DUM)
     -Člověk a příroda - Zeměpis (20 DUM)
     -Člověk a příroda - Chemie (20 DUM)
     -Člověk a společnost - Dějepis (20 DUM)
     -Člověk a kultura - Hudební výchova (40 DUM)

Bezpečná škola Do projektu Bezpečná škola se 3. ZŠ Holešov zapojila již v roce 2002. Program je součástí projektu Světové zdravotnické organizace WHO. Cílem je vytvoření sítě škol zaměřujících se na prevenci úrazů žáků, zásady bezpečného chování ve škole i běžném životě, výuku první pomoci. Žáci jsou s tématy seznamováni nejen v rámci klasických vyučovacích hodin, ale i prostřednictvím besed pořádaných profesionály a také formou vzájemného vyučování, kdy žáci druhého stupně v roli učitelů prezentují a sdílejí své získané poznatky s žáky stupně prvního.
V roce 2011 získala naše škola akreditaci Mezinárodní bezpečná škola.
Aktivity bezpečné školy
     -Dopravní hřiště
     -První pomoc
     -Děti v pohybu
     -Třídní kolektiv
     -Adaptační pobyty (6. ročník)
     -Týmové hry (3. ročník)
     -Preventivní programy
     -Policie ČR Hasík - program ve spolupráci s profesionálními hasiči
     -Na kolo s přilbou
     -Besedy s odborníky
Mgr. Tereza Zalabáková, školní metodik prevence

Kalendář bezpečí V rámci bezpečné školy vytvořili žáci 1. stupně Kalendář bezpečí.

Multikulturní škola Hlavní myšlenkou multikulturní školy je seznámit žáky s rozmanitostí různých kultur, jejich tradicemi a hodnotami. Je dobré seznámit se také s některými základními reáliemi jiných kultur, se kterými se v naší zemi setkáváme nebo můžeme setkat. V budoucnu bude tato skutečnost ještě výraznější a je povinností rodičů i školy připravit děti na to, že se budou setkávat s lidmi rozdílných kultur i s lidmi z odlišného sociálního prostředí.
Cílem multikulturní školy je pochopení, že lidé jsou odlišné osobnosti se zvláštnostmi, bez ohledu na svůj původ a odlišné projevy chování. Díky multikulturnímu vzdělávání si žáci uvědomí neslučitelnost rasové, náboženské či jiné intolerance s demokracií, naučí se vnímat multikulturu jako prostředek vzájemného obohacování různých etnik. Žáci své poznatky z multikultury využijí nejen ve škole, ale především ve svém osobním životě.
Všichni pedagogičtí pracovníci naší školy se zúčastnili několika seminářů, které jim pomáhají při začleňování tohoto aktuálního tématu do života školy.
Na základě aktivního přístupu k otázce multikulturní výchovy, rovných příležitostí žáků a podpory začleňování sociálně vyloučených skupin získala škola titul MULTIKULTURNÍ ŠKOLA.


Inkluzivní škola Inkluze znamená vytvoření takového prostředí ve třídě, které vítá a oceňuje odlišnosti. Popírá vylučování některých lidí ze společnosti, jakékoliv předsudky a diskriminaci. Úkolem naší školy je vybudovat společenství pečující o všechny a otevřené všem, prostředí, kde děti se speciálními vzdělávacími potřebami nejsou jiné.

Inkluze je cíl i metoda, jejíž pomocí vytvářejí učitelé ve třídě společenství, která si váží spolužáků s postižením a pomáhá jim, aby se cítili jistě a aby věděli, že je ostatní přijímají. Každý člověk získává tím, když se naučí lépe porozumět druhým a váží si jich.
Dítě má právo navštěvovat běžnou základní školu, a to nejlépe od první třídy, v místě bydliště. Škola, která je na to patřičně připravena, zařazuje do běžné školy všechny děti. V jedné třídě se tak mohou vzdělávat děti nadané, děti cizinců, děti zdravotně postižené, děti jiného etnika i většinové společnosti. Toto různorodé složení považuje inkluzivní vzdělávání za přínos pro všechny žáky.
Naše škola se stará o děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Nadaní žáci mohou svůj talent rozvíjet nejen ve vyučování, ale také v nepovinných předmětech a zájmových kroužcích. Dětem, které potřebují pomoc, je k dispozici asistent pedagoga a také nepovinný předmět Náprava specifických poruch učení. Pro tělesně postižené žáky využíváme schodolez a kompenzační pomůcky, které jim v pohybu po škole pomáhají.
Spolupráce s CPIV v Olomouci nám pomáhá při získávání nových pomůcek. Vybraní žáci se účastnili projektu „Moderní terapie - úspěchy ve škole“. Do projektu byli zapojeni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří 2x týdně „trénovali“ na EEG Biofeetbacku.
EEG Biofeetback může pomoci dětem - ADHD, ADD, dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie, vady řeči, porucha pozornosti a chování, enuréza, tiky, epilepsie, stavy po dětské mozkové obrně, ale i dospělým - úzkostné stavy, deprese, migrény, poruchy spánku, poruchy paměti, posttraumatické stavy, poruchy soustředění, poruchy paměti, stresové stavy, poruchy spánku.


ŠKOLNÍ PROJEKT Spojení projektů „Ovoce a zelenina do škol“ a „Mléko do škol“ pod společný projekt s názvem „ŠKOLNÍ PROJEKT“ schválila vláda 8. 3. 2017. Vládní nařízení č. 74/2017 Sb. je platné od 15. 3. 2017 a zavádí změny od školního roku 2017/2018.
NOVINKOU je, že na veškeré dotované produkty – ovoce, zelenina a nově také neochucené mléko a neochucené mléčné výrobky - budou mít nárok všechny děti základních škol, tzn. žáci 1 .- 9. ročníku.

ZDARMA bude ovoce, zelenina, ovocné šťávy, ovocné pyré. ZDARMA budou žáci dostávat také neochucené mléko a neochucené mléčné výrobky (např. jogurt, sýr, tvaroh). Dodávku ovoce, zeleniny i mléčných výrobků pro jednotlivé třídy směřujeme vždy na středu tak, aby si žáci mohli ovoce, zeleninu či mléčné výrobky sníst během svačinové přestávky 8.40 – 8. 55 hodin.

Děti si mohou zahrát také novou vědomostní hru KOZEL OVOZEL. Děti pomáhají kozlovi s jeho zahrádkou, dozví se zajímavosti o ovoci a zelenině. Sázejí stromy nebo rajčátka, trhají šťavnaté plody a vezou si je do své základní školy v zábavné minihře. Sbírají odznaky a bojují s ostatními školami o prvenství v žebříčku. 

Zajímavé informace o ovoci a zelenině i jednoduché recepty najdete na stránkách projektu.

Ochucené mléčné výrobky si budou moci i nadále zájemci zakoupit za sníženou cenu v automatu u školní jídelny.
Recyklohraní

Program Recyklohraní umožňuje získávat na základě zpětného odběru elektrozařízení a baterií a v návaznosti na vzdělávací a výchovné úkoly s ekologickou tematikou body, se kterými jsou dále spojeny odměny. V loňském roce jsme žákům za tyto body pořídili encyklopedie a výukové programy na I. stupni a stolní fotbal na II. stupni.
Praktické a bezpečnostní instrukce pro sběr použitých baterií ve školách
     ANO
     -Všechny typy baterií používaných v domácnosti (ze svítilen, hraček, elektroniky, dálkových ovladačů, hodin, budíků, zvonků, mp3 přehrávačů, mobilních telefonů apod.)
     -Velikost: knoflíkové články, mikrotužkové a tužkové baterie, malé a velké monočlánky ploché baterie i 9V hranaté baterie a dobíjecí baterie lehčí než 1 kg. Baterie se musí svými rozměry vejít do otvoru ve sběrném boxu 9 x 5 cm
     NE
     -Rezavé, rozbité nebo tekoucí/lepkavé baterie
     -Autobaterie a jiné baterie s tekutým elektrolytem
     -Plně nabité baterie
     -Baterie těžší než 1 kg
Praktické a bezpečnostní instrukce pro sběr použitých elektrozařízení
     ANO
     -všechna drobná elektrozařízení, která projdou vhazovacím otvorem sběrné nádoby (resp. vejdou se do sběrné nádoby) - např.: rádia, mp3 přehrávače, diskmany, walkmany, kalkulačky, telefony, drobné počítačové vybavení, elektrické hračky, elektrické hudební nástroje, drobné kuchyňské elektrospotřebiče a další…
     -kabely, nabíječky
     POZOR: všechna elektrozařízení musí být kompletní!
     NE
     -Elektrozařízení, která se svým rozměrem nevejdou do sběrné nádoby
     -nekompletní (demontovaná) elektrozařízení
     -baterie a akumulátory
     -tonery a cartridge (není elektrozařízení)
     -diskety, CD, DVD, kazety (není elektrozařízení)
Podrobnější informace a zajímavosti najdete na stránkách projektu RECYKLOHRANÍ.
 
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |